Trò chơi liên quan đến công ty87

Thông tin tổng công ty

Tên hiện tại Alawar Entertainment [phổ biến] Alawar Entertainment, Inc. [hợp tác]
Trạng thái Hoạt động kể từ 1999 [>21 năm]
Quốc gia của công ty Nga [trụ sở chính] Hoa Kỳ
Trang web Chính thức
Chính thức

Company rating 67%

Average games rating over time
Tất cả thời gian 67%
3 most recent game 67%

Các trò chơi theo Nền tảng

Number of games and platform breakdown
82 61%
13 10%
12 9%
8 6%
7 5%
4 3%
3 2%
2 1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
Đăng nhập