Trò chơi liên quan đến công ty181

Thông tin tổng công ty

Tên hiện tại Atari [phổ biến] Atari, Inc. [hợp tác]
Tên trước đây Infogrames, Inc. [hợp tác, có hiệu lực đến 7 tháng năm 2003] Infogrames [phổ biến, có hiệu lực đến 7 tháng năm 2003] GT Interactive Software Corporation [hợp tác, có hiệu lực đến 16 tháng mười hai 1999] GT Interactive [phổ biến, có hiệu lực đến 16 tháng mười hai 1999]
Nhãn WizardWorks
Trạng thái Hoạt động kể từ 1993 [>27 năm]
Quốc gia của công ty Hoa Kỳ [trụ sở chính]
Trang web Chính thức

Company rating 75%

Average games rating over time
Tất cả thời gian 75%
3 most recent game 73%
10 most recent game 75%

Các trò chơi theo Nền tảng

Number of games and platform breakdown
139 43%
21 7%
19 6%
18 6%
15 5%
14 4%
11 3%
11 3%
11 3%
10 3%
8 3%
6 2%
4 1%
4 1%
4 1%
3 <1%
2 <1%
2 <1%
2 <1%
2 <1%
2 <1%
2 <1%
2 <1%
2 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
Đăng nhập