Trò chơi liên quan đến công ty55

Thông tin tổng công ty

Tên hiện tại Avalon Interactive [phổ biến]
Tên trước đây Virgin Interactive Entertainment (Europe) [phổ biến, có hiệu lực đến 1 tháng bảy 2003] Virgin Interactive Entertainment (Europe) Ltd [hợp tác, có hiệu lực đến 1 tháng bảy 2003] Virgin Games [phổ biến, có hiệu lực đến 1994] Virgin Games Ltd [hợp tác, có hiệu lực đến 1994]
Được thành lập 1981
Trạng thái Không tồn tại kể từ 2005 [24 năm]
Quốc gia của công ty Vương quốc Anh [trụ sở chính]
Trang web Chính thức
Chính thức

Company rating 79%

Average games rating over time
Tất cả thời gian 79%
3 most recent game 74%
10 most recent game 79%

Các trò chơi theo Nền tảng

Number of games and platform breakdown
42 49%
9 10%
7 8%
4 5%
4 5%
3 3%
2 2%
2 2%
2 2%
1 1%
1 1%
1 1%
1 1%
1 1%
1 1%
1 1%
1 1%
1 1%
1 1%
1 1%
Đăng nhập