+ 20 nền tảng thêm ▾
HQ

Bandai Namco Entertainment America, Inc.

Trò chơi liên quan đến công ty131

Thông tin tổng công ty

Tên hiện tại Bandai Namco Entertainment America [phổ biến] Bandai Namco Entertainment America, Inc. [hợp tác]
Tên trước đây Bandai Namco Games America [phổ biến, có hiệu lực đến 31 tháng ba 2015] Bandai Namco Games America, Inc. [hợp tác, có hiệu lực đến 31 tháng ba 2015] Namco Bandai Games America [phổ biến, có hiệu lực đến 31 tháng ba 2014]
Tất cả tên (6) ▾
Namco Bandai Games America, Inc. [hợp tác, có hiệu lực đến 31 tháng ba 2014] Namco Hometek [phổ biến, có hiệu lực đến 31 tháng ba 2006] Namco Hometek, Inc. [hợp tác, có hiệu lực đến 31 tháng ba 2006]
Trạng thái Hoạt động kể từ 1990 [>30 năm]
Quốc gia của công ty Hoa Kỳ [trụ sở chính] Ca-na-đa

Company rating 70%

Average games rating over time
Tất cả thời gian 70%
3 most recent game 68%
10 most recent game 72%
Over last year (1 game) 66%

Các trò chơi theo Nền tảng

Number of games and platform breakdown
60 22%
31 11%
30 11%
26 9%
21 8%
18 7%
15 5%
11 4%
10 4%
9 3%
8 3%
7 3%
5 2%
4 1%
3 1%
3 1%
2 <1%
2 <1%
2 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
Đăng nhập