Trò chơi liên quan đến công ty316

Thông tin tổng công ty

Tên hiện tại Bandai Namco Entertainment [phổ biến] Bandai Namco Entertainment, Inc. [hợp tác]
Tên trước đây Bandai Namco Games, Inc. [hợp tác, có hiệu lực đến 31 tháng ba 2015] Bandai Namco Games [phổ biến, có hiệu lực đến 31 tháng ba 2015] Namco Bandai Games, Inc. [hợp tác, có hiệu lực đến 31 tháng ba 2014]
Tất cả tên (10) ▾
Namco Bandai Games [phổ biến, có hiệu lực đến 31 tháng ba 2014] Namco Ltd [hợp tác, có hiệu lực đến 31 tháng ba 2006] Namco [phổ biến, có hiệu lực đến 31 tháng ba 2006] Namco Home Entertainment [hợp tác, có hiệu lực đến 1983] Namco Home Entertainment [phổ biến, có hiệu lực đến 1983] Nakamura Manufacturing Ltd [hợp tác, có hiệu lực đến 1971] Nakamura Manufacturing [phổ biến, có hiệu lực đến 1971]
Trạng thái Hoạt động kể từ 1 tháng sáu 1955 [>66 năm]
Quốc gia của công ty Nhật Bản [trụ sở chính] Hoa Kỳ
Trang web Chính thức
Chính thức

Company rating 71%

Average games rating over time
Tất cả thời gian 71%
3 most recent game 70%
10 most recent game 69%
Over last year (2 game) 72%

Các trò chơi theo Nền tảng

Number of games and platform breakdown
104 15%
95 14%
86 12%
60 9%
52 7%
32 5%
31 4%
28 4%
27 4%
27 4%
26 4%
19 3%
11 2%
11 2%
11 2%
7 1%
6 <1%
6 <1%
4 <1%
4 <1%
3 <1%
3 <1%
3 <1%
2 <1%
2 <1%
2 <1%
2 <1%
2 <1%
2 <1%
2 <1%
2 <1%
2 <1%
2 <1%
2 <1%
2 <1%
2 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
Đăng nhập