Trò chơi liên quan đến công ty32

Thông tin tổng công ty

Tên hiện tại Behaviour Interactive [phổ biến] Behaviour Interactive, Inc. [hợp tác]
Trạng thái Hoạt động kể từ 1992 [>28 năm]
Quốc gia của công ty Ca-na-đa [trụ sở chính]
Trang web Chính thức

Company rating 70%

Average games rating over time
Tất cả thời gian 70%
3 most recent game 70%

Các trò chơi theo Nền tảng

Number of games and platform breakdown
15 14%
13 12%
10 9%
10 9%
9 8%
8 7%
8 7%
8 7%
6 6%
6 6%
5 5%
5 5%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
Đăng nhập