Trò chơi liên quan đến công ty113

Thông tin tổng công ty

Tên hiện tại Bethesda Softworks [phổ biến] Bethesda Softworks, LLC [hợp tác]
Trạng thái Hoạt động
Quốc gia của công ty Hoa Kỳ [trụ sở chính]
Trang web Chính thức

Company rating 69%

Average games rating over time
Tất cả thời gian 69%
3 most recent game 59%
10 most recent game 59%

Các trò chơi theo Nền tảng

Number of games and platform breakdown
104 30%
51 15%
47 13%
37 11%
35 10%
14 4%
12 3%
11 3%
11 3%
10 3%
6 2%
5 1%
3 <1%
3 <1%
Đăng nhập