Trò chơi liên quan đến công ty56

Thông tin tổng công ty

Tên hiện tại Blue Byte [phổ biến]
Tên trước đây Blue Byte Software GmbH & Co. KG [hợp tác, có hiệu lực đến 2001] Blue Byte Software GmbH [hợp tác, có hiệu lực đến 1999]
Trạng thái Hoạt động
Quốc gia của công ty Đức [trụ sở chính]
Trang web Chính thức

Company rating 74%

Average games rating over time
Tất cả thời gian 74%
3 most recent game 70%
10 most recent game 71%

Các trò chơi theo Nền tảng

Number of games and platform breakdown
47 67%
5 7%
3 4%
3 4%
2 3%
2 3%
2 3%
1 1%
1 1%
1 1%
1 1%
1 1%
1 1%
Đăng nhập