Trò chơi liên quan đến công ty61

Thông tin tổng công ty

Tên hiện tại BulkyPix [phổ biến] BulkyPix S.A.S. [hợp tác]
Trạng thái Hoạt động kể từ 2008 [>12 năm]
Quốc gia của công ty Pháp [trụ sở chính] Hoa Kỳ
Trang web Chính thức

Company rating 76%

Average games rating over time
Tất cả thời gian 76%
3 most recent game 75%

Các trò chơi theo Nền tảng

Number of games and platform breakdown
59 52%
17 15%
13 11%
10 9%
4 4%
3 3%
2 2%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
Đăng nhập