Trò chơi liên quan đến công ty74

Thông tin tổng công ty

Tên hiện tại Chillingo [phổ biến] Chillingo Ltd [hợp tác]
Trạng thái Hoạt động kể từ 2005 [>15 năm]
Quốc gia của công ty Vương quốc Anh [trụ sở chính]
Trang web Chính thức

Company rating 72%

Average games rating over time
Tất cả thời gian 72%
3 most recent game 74%

Các trò chơi theo Nền tảng

Number of games and platform breakdown
73 60%
15 12%
8 7%
7 6%
4 3%
3 2%
2 2%
2 2%
2 2%
2 2%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
Đăng nhập