Trò chơi liên quan đến công ty57

Thông tin tổng công ty

Tên hiện tại Cyanide [phổ biến] Cyanide S.A. [hợp tác]
Trạng thái Hoạt động
Quốc gia của công ty Pháp [trụ sở chính]
Trang web Chính thức

Company rating 65%

Average games rating over time
Tất cả thời gian 65%
3 most recent game 61%
10 most recent game 65%

Các trò chơi theo Nền tảng

Number of games and platform breakdown
53 38%
24 17%
23 16%
8 6%
8 6%
7 5%
4 3%
3 2%
3 2%
3 2%
2 1%
2 1%
1 <1%
Đăng nhập