Trò chơi liên quan đến công ty74

Thông tin tổng công ty

Tên hiện tại Disney Interactive Studios [phổ biến] Disney Interactive Studios, Inc. [hợp tác]
Tên trước đây Buena Vista Games [phổ biến, có hiệu lực đến tháng hai 2007] Buena Vista Games, Inc. [hợp tác, có hiệu lực đến tháng hai 2007] Disney Interactive [phổ biến, có hiệu lực đến 2003] Walt Disney Computer Software [phổ biến, có hiệu lực đến 5 tháng mười hai 1994]
Trạng thái Hoạt động kể từ 1988 [>32 năm]
Quốc gia của công ty Hoa Kỳ [trụ sở chính] Europe Nga Asia
Trang web Chính thức
Chính thức

Company rating 69%

Average games rating over time
Tất cả thời gian 69%
3 most recent game 66%

Các trò chơi theo Nền tảng

Number of games and platform breakdown
44 20%
30 14%
27 12%
24 11%
22 10%
11 5%
10 5%
8 4%
6 3%
5 2%
5 2%
5 2%
4 2%
2 <1%
2 <1%
2 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
Đăng nhập