Trò chơi liên quan đến công ty76

Thông tin tổng công ty

Tên hiện tại EA Canada [phổ biến]
Tên trước đây Distinctive Software, Inc. [phổ biến, có hiệu lực đến 1991]
Trạng thái Hoạt động
Quốc gia của công ty Ca-na-đa [trụ sở chính]
Trang web Chính thức
Chính thức
Chính thức
Chính thức

Company rating 72%

Average games rating over time
Tất cả thời gian 72%
3 most recent game 62%
10 most recent game 69%

Các trò chơi theo Nền tảng

Number of games and platform breakdown
39 15%
38 15%
26 10%
18 7%
18 7%
16 6%
13 5%
13 5%
11 4%
8 3%
7 3%
7 3%
6 2%
6 2%
4 2%
4 2%
4 2%
3 1%
2 <1%
2 <1%
2 <1%
2 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
Đăng nhập