Đây KHÔNG PHẢI một công ty trò chơi. HQ

Forcewick Sound Design Co., Ltd

Thông tin tổng công ty

Tên hiện tại Forcewick Sound Design [phổ biến] Forcewick Sound Design Co., Ltd [hợp tác]
Trạng thái Hoạt động kể từ tháng tám 2009 [>12 năm]
Quốc gia của công ty Nhật Bản [trụ sở chính]
Trang web Chính thức

Company rating 63%

Average games rating over time
Tất cả thời gian 63%

Các trò chơi theo Nền tảng

Number of games and platform breakdown
1 17%
1 17%
1 17%
1 17%
1 17%
1 17%
Đăng nhập