Trò chơi liên quan đến công ty71

Thông tin tổng công ty

Tên hiện tại Gearbox Software [phổ biến] Gearbox Software, LLC [hợp tác]
Trạng thái Hoạt động kể từ 16 tháng hai 1999 [>22 năm]
Quốc gia của công ty Hoa Kỳ [trụ sở chính]
Trang web Chính thức

Company rating 69%

Average games rating over time
Tất cả thời gian 69%
3 most recent game 64%
10 most recent game 68%

Các trò chơi theo Nền tảng

Number of games and platform breakdown
59 26%
27 12%
27 12%
24 11%
21 9%
19 8%
8 4%
7 3%
7 3%
6 3%
4 2%
3 1%
3 1%
2 <1%
2 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
Đăng nhập