Thông tin tổng công ty

Tên hiện tại Hello Games [phổ biến]
Trạng thái Hoạt động
Quốc gia của công ty Vương quốc Anh [trụ sở chính]
Trang web Chính thức

Company rating 45%

Average games rating over time
Tất cả thời gian 45%

Các trò chơi theo Nền tảng

Number of games and platform breakdown
4 19%
3 14%
2 10%
2 10%
2 10%
2 10%
2 10%
1 5%
1 5%
1 5%
1 5%
Đăng nhập