Trò chơi liên quan đến công ty113

Thông tin tổng công ty

Tên hiện tại Interplay [phổ biến] Interplay Entertainment Corporation [hợp tác]
Tên trước đây Interplay Productions, Inc. [hợp tác, có hiệu lực đến 1998]
Trạng thái Hoạt động
Quốc gia của công ty Hoa Kỳ [trụ sở chính]
Trang web Chính thức

Company rating 81%

Average games rating over time
Tất cả thời gian 81%
3 most recent game 69%
10 most recent game 77%

Các trò chơi theo Nền tảng

Number of games and platform breakdown
96 37%
27 10%
13 5%
13 5%
10 4%
8 3%
8 3%
7 3%
6 2%
5 2%
5 2%
5 2%
4 2%
4 2%
4 2%
3 1%
3 1%
3 1%
3 1%
2 <1%
2 <1%
2 <1%
2 <1%
2 <1%
2 <1%
2 <1%
2 <1%
2 <1%
2 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
Đăng nhập