Đây KHÔNG PHẢI một công ty trò chơi. HQ

Katsugekiza, Inc.

Thông tin tổng công ty

Tên hiện tại Katsugekiza [phổ biến] Katsugekiza, Inc. [hợp tác]
Trạng thái Hoạt động
Quốc gia của công ty Nhật Bản [trụ sở chính]
Trang web Chính thức

Company rating 63%

Average games rating over time
Tất cả thời gian 63%

Các trò chơi theo Nền tảng

Number of games and platform breakdown
1 17%
1 17%
1 17%
1 17%
1 17%
1 17%
Đăng nhập