HQ

Kingstill International Software Services Ltd

Trò chơi liên quan đến công ty92

Thông tin tổng công ty

Tên hiện tại KISS [phổ biến] Kingstill International Software Services Ltd [hợp tác]
Trạng thái Hoạt động kể từ 2012 [>8 năm]
Quốc gia của công ty Vương quốc Anh [trụ sở chính]
Trang web Chính thức

Company rating 69%

Average games rating over time
Tất cả thời gian 69%
3 most recent game 69%

Các trò chơi theo Nền tảng

Number of games and platform breakdown
92 79%
18 15%
3 3%
2 2%
1 <1%
1 <1%
Đăng nhập