Trò chơi liên quan đến công ty59

Thông tin tổng công ty

Tên hiện tại Koei Tecmo America [phổ biến] Koei Tecmo America Corporation [hợp tác]
Tên trước đây Tecmo Koei America [phổ biến, có hiệu lực đến 1 tháng bảy 2014] Tecmo Koei America Corporation [hợp tác, có hiệu lực đến 1 tháng bảy 2014] Koei Corporation [phổ biến, có hiệu lực đến tháng một 2010]
Trạng thái Hoạt động kể từ 1988 [>32 năm]
Quốc gia của công ty Hoa Kỳ [trụ sở chính]
Trang web Chính thức

Company rating 78%

Average games rating over time
Tất cả thời gian 78%
3 most recent game 75%

Các trò chơi theo Nền tảng

Number of games and platform breakdown
41 33%
19 15%
18 14%
17 14%
11 9%
7 6%
3 2%
3 2%
2 2%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
Đăng nhập