Trò chơi liên quan đến công ty135

Thông tin tổng công ty

Tên hiện tại Koei Tecmo Games [phổ biến] Koei Tecmo Games Co., Ltd [hợp tác]
Tên trước đây Tecmo Koei Games Co., Ltd [hợp tác, có hiệu lực đến 1 tháng tư 2011] Tecmo Koei Games [phổ biến, có hiệu lực đến 1 tháng tư 2011] Koei Co., Ltd [hợp tác, có hiệu lực đến 1 tháng tư 2009] Koei [phổ biến, có hiệu lực đến 1 tháng tư 2009]
Trạng thái Hoạt động kể từ 25 tháng bảy 1978 [>44 năm]
Quốc gia của công ty Nhật Bản [trụ sở chính]
Trang web Chính thức

Company rating 72%

Average games rating over time
Tất cả thời gian 72%
3 most recent game 71%

Các trò chơi theo Nền tảng

Number of games and platform breakdown
60 18%
58 17%
52 15%
35 10%
31 9%
22 7%
14 4%
11 3%
9 3%
9 3%
7 2%
6 2%
4 1%
3 <1%
3 <1%
3 <1%
2 <1%
2 <1%
2 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
Đăng nhập