Trò chơi liên quan đến công ty140

Thông tin tổng công ty

Tên hiện tại Konami [phổ biến] Konami Corporation [hợp tác]
Tên trước đây Konami Co., Ltd [hợp tác, có hiệu lực đến tháng bảy 2000] Konami Industry Co., Ltd [hợp tác, có hiệu lực đến tháng sáu 1991] Konami Industry [phổ biến, có hiệu lực đến tháng sáu 1991]
Trạng thái Hoạt động kể từ 21 tháng ba 1969 [>52 năm]
Quốc gia của công ty Nhật Bản [trụ sở chính]
Trang web Chính thức
Chính thức
Chính thức

Company rating 74%

Average games rating over time
Tất cả thời gian 74%
3 most recent game 71%
10 most recent game 70%

Các trò chơi theo Nền tảng

Number of games and platform breakdown
48 15%
45 15%
33 11%
32 10%
26 8%
22 7%
16 5%
12 4%
10 3%
9 3%
9 3%
8 3%
6 2%
4 1%
4 1%
3 <1%
3 <1%
3 <1%
2 <1%
2 <1%
2 <1%
2 <1%
2 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
Đăng nhập