Trò chơi liên quan đến công ty88

Thông tin tổng công ty

Tên hiện tại Lucasfilm Games [phổ biến]
Tên trước đây LucasArts Entertainment Company, LLC [hợp tác, có hiệu lực đến 10 tháng một 2021] LucasArts Entertainment Company [phổ biến, có hiệu lực đến 10 tháng một 2021] Lucasfilm Games, LLC [hợp tác, có hiệu lực đến 1992] Lucasfilm Games [phổ biến, có hiệu lực đến 1992]
Trạng thái Hoạt động kể từ tháng năm 1982 [>39 năm]
Quốc gia của công ty Hoa Kỳ [trụ sở chính]
Trang web Chính thức
Twitter Chính thức

Company rating 74%

Average games rating over time
Tất cả thời gian 74%
3 most recent game 69%
10 most recent game 69%

Các trò chơi theo Nền tảng

Number of games and platform breakdown
69 26%
28 11%
19 7%
15 6%
15 6%
15 6%
12 5%
12 5%
11 4%
9 3%
8 3%
5 2%
5 2%
4 2%
4 2%
4 2%
3 1%
3 1%
3 1%
3 1%
2 <1%
2 <1%
2 <1%
2 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
Đăng nhập