Trò chơi liên quan đến công ty62

Thông tin tổng công ty

Tên hiện tại Marvelous AQL [phổ biến] Marvelous AQL, Inc. [hợp tác]
Tên trước đây Marvelous Entertainment, Inc. [hợp tác, có hiệu lực đến 1 tháng mười 2011] Marvelous Entertainment [phổ biến, có hiệu lực đến 1 tháng mười 2011]
Trạng thái Hoạt động kể từ 25 tháng sáu 1997 [>23 năm]
Quốc gia của công ty Nhật Bản [trụ sở chính]
Trang web Chính thức
Chính thức

Company rating 67%

Average games rating over time
Tất cả thời gian 67%

Các trò chơi theo Nền tảng

Number of games and platform breakdown
15 16%
15 16%
14 15%
14 15%
11 11%
7 7%
4 4%
3 3%
3 3%
3 3%
2 2%
2 2%
1 1%
1 1%
1 1%
Đăng nhập