Trò chơi liên quan đến công ty80

Thông tin tổng công ty

Tên hiện tại Marvelous USA [phổ biến] Marvelous USA, Inc. [hợp tác]
Tên trước đây XSEED JKS, Inc. [hợp tác, có hiệu lực đến 7 tháng năm 2013] XSEED Games [phổ biến, có hiệu lực đến 7 tháng năm 2013]
Trạng thái Hoạt động
Quốc gia của công ty Hoa Kỳ [trụ sở chính]
Trang web Chính thức

Company rating 73%

Average games rating over time
Tất cả thời gian 73%

Các trò chơi theo Nền tảng

Number of games and platform breakdown
41 31%
19 14%
18 14%
11 8%
11 8%
9 7%
9 7%
8 6%
4 3%
2 2%
1 <1%
Đăng nhập