Thông tin tổng công ty

Tên hiện tại Massive Black [phổ biến] Massive Black, Inc. [hợp tác]
Trạng thái Hoạt động kể từ 2003 [>17 năm]
Quốc gia của công ty Hoa Kỳ [trụ sở chính]
Trang web Chính thức

Company rating 67%

Average games rating over time
Tất cả thời gian 67%
3 most recent game 72%

Các trò chơi theo Nền tảng

Number of games and platform breakdown
7 39%
2 11%
2 11%
2 11%
1 6%
1 6%
1 6%
1 6%
1 6%
Đăng nhập