Trò chơi liên quan đến công ty83

Thông tin tổng công ty

Tên hiện tại Maxis [phổ biến] EA Maxis [hợp tác]
Tên trước đây Maxis Software, Inc. [phổ biến, có hiệu lực đến tháng sáu 1997]
Trạng thái Hoạt động kể từ 1987 [>33 năm]
Quốc gia của công ty Hoa Kỳ [trụ sở chính] Úc Phần Lan
Trang web Chính thức

Company rating 71%

Average games rating over time
Tất cả thời gian 71%
3 most recent game 59%
10 most recent game 70%

Các trò chơi theo Nền tảng

Number of games and platform breakdown
72 34%
59 28%
9 4%
9 4%
9 4%
8 4%
6 3%
4 2%
4 2%
3 1%
2 <1%
2 <1%
2 <1%
2 <1%
2 <1%
2 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
Đăng nhập