Trò chơi liên quan đến công ty38

Thông tin tổng công ty

Tên hiện tại MicroProse Software [phổ biến] MicroProse Software, Inc. [hợp tác]
Nhãn MicroStyle MicroPlay
Được thành lập 1982
Trạng thái Không tồn tại [>38 năm]
Quốc gia của công ty Hoa Kỳ [trụ sở chính] Vương quốc Anh

Company rating 82%

Average games rating over time
Tất cả thời gian 82%
3 most recent game 69%
10 most recent game 81%

Các trò chơi theo Nền tảng

Number of games and platform breakdown
35 45%
7 9%
6 8%
6 8%
4 5%
3 4%
3 4%
2 3%
2 3%
1 1%
1 1%
1 1%
1 1%
1 1%
1 1%
1 1%
1 1%
1 1%
Đăng nhập