Trò chơi liên quan đến công ty35

Thông tin tổng công ty

Tên hiện tại Midway Games [phổ biến] Midway Games, Inc. [hợp tác]
Tên trước đây Midway Manufacturing Company [hợp tác, có hiệu lực đến 1996] Bally Midway Manufacturing Co., Inc. [hợp tác, có hiệu lực đến 1991] Midway Manufacturing Company [hợp tác, có hiệu lực đến 1982]
Trạng thái Không tồn tại
Quốc gia của công ty Hoa Kỳ [trụ sở chính]
Trang web Chính thức

Company rating 71%

Average games rating over time
Tất cả thời gian 71%
3 most recent game 60%
10 most recent game 66%

Các trò chơi theo Nền tảng

Number of games and platform breakdown
18 18%
10 10%
9 9%
9 9%
8 8%
8 8%
7 7%
4 4%
3 3%
3 3%
3 3%
3 3%
3 3%
2 2%
2 2%
1 1%
1 1%
1 1%
1 1%
1 1%
1 1%
Đăng nhập