Trò chơi liên quan đến công ty25

Thông tin tổng công ty

Tên hiện tại NetherRealm Studios [phổ biến]
Tên trước đây WB Games Chicago [phổ biến, có hiệu lực đến 2010] Midway Studios Chicago [phổ biến, có hiệu lực đến 2009]
Trạng thái Hoạt động
Quốc gia của công ty Hoa Kỳ [trụ sở chính]
Trang web Chính thức
Chính thức
Chính thức

Company rating 75%

Average games rating over time
Tất cả thời gian 75%
3 most recent game 72%

Các trò chơi theo Nền tảng

Number of games and platform breakdown
15 18%
11 13%
10 12%
8 10%
8 10%
5 6%
5 6%
5 6%
5 6%
2 2%
2 2%
2 2%
1 1%
1 1%
1 1%
1 1%
Đăng nhập