Trò chơi liên quan đến công ty137

Thông tin tổng công ty

Tên hiện tại Nintendo of Europe [phổ biến] Nintendo of Europe GmbH [hợp tác]
Trạng thái Hoạt động
Quốc gia của công ty Đức [trụ sở chính]
Trang web Chính thức
Chính thức

Company rating 75%

Average games rating over time
Tất cả thời gian 75%
3 most recent game 75%
10 most recent game 77%

Các trò chơi theo Nền tảng

Number of games and platform breakdown
50 30%
31 19%
21 13%
17 10%
15 9%
9 5%
7 4%
6 4%
4 2%
3 2%
2 1%
1 <1%
1 <1%
Đăng nhập