Trò chơi liên quan đến công ty143

Thông tin tổng công ty

Tên hiện tại Nintendo of Europe [phổ biến] Nintendo of Europe GmbH [hợp tác]
Trạng thái Hoạt động
Quốc gia của công ty Đức [trụ sở chính]
Trang web Chính thức
Chính thức

Company rating 76%

Average games rating over time
Tất cả thời gian 76%
3 most recent game 75%
10 most recent game 76%

Các trò chơi theo Nền tảng

Number of games and platform breakdown
51 28%
32 18%
31 17%
17 9%
15 8%
9 5%
7 4%
6 3%
4 2%
3 2%
2 1%
1 <1%
1 <1%
Đăng nhập