Trò chơi liên quan đến công ty63

Thông tin tổng công ty

Tên hiện tại Omega Force [phổ biến]
Trạng thái Hoạt động
Quốc gia của công ty Nhật Bản [trụ sở chính]

Company rating 74%

Average games rating over time
Tất cả thời gian 74%

Các trò chơi theo Nền tảng

Number of games and platform breakdown
36 20%
27 15%
25 14%
21 12%
14 8%
13 7%
12 7%
8 4%
6 3%
5 3%
3 2%
2 1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
Đăng nhập