Trò chơi liên quan đến công ty90

Thông tin tổng công ty

Tên hiện tại PlayWay [phổ biến] PlayWay S.A. [hợp tác]
Trạng thái Hoạt động kể từ tháng năm 2011 [>11 năm]
Quốc gia của công ty Ba Lan [trụ sở chính]
Trang web Chính thức
Twitter Chính thức

Company rating 52%

Average games rating over time
Tất cả thời gian 52%

Các trò chơi theo Nền tảng

Number of games and platform breakdown
89 67%
9 7%
9 7%
9 7%
7 5%
3 2%
3 2%
2 2%
2 2%
Đăng nhập