Trò chơi liên quan đến công ty69

Thông tin tổng công ty

Tên hiện tại Plug in Digital [phổ biến]
Nhãn Playdius The Sidekicks Dear Villagers PID Publishing
Trạng thái Hoạt động kể từ 2012 [>8 năm]
Quốc gia của công ty Pháp [trụ sở chính]
Trang web Chính thức
Chính thức

Company rating 73%

Average games rating over time
Tất cả thời gian 73%

Các trò chơi theo Nền tảng

Number of games and platform breakdown
56 32%
30 17%
26 15%
23 13%
19 11%
6 3%
6 3%
5 3%
3 2%
2 1%
1 <1%
Đăng nhập