Thông tin tổng công ty

Tên hiện tại Ratloop [phổ biến] Ratloop, Inc. [hợp tác]
Tên trước đây Epochalypse [phổ biến, có hiệu lực đến 1998]
Trạng thái Hoạt động kể từ 1997 [>23 năm]
Quốc gia của công ty Hoa Kỳ [trụ sở chính]
Trang web Chính thức

Company rating 67%

Average games rating over time
Tất cả thời gian 67%

Các trò chơi theo Nền tảng

Number of games and platform breakdown
2 25%
2 25%
2 25%
1 13%
1 13%
Đăng nhập