Trò chơi liên quan đến công ty464

Thông tin tổng công ty

Tên hiện tại Sega [phổ biến] Sega Games Co., Ltd [hợp tác]
Tên trước đây Sega Corporation [hợp tác, có hiệu lực đến 1 tháng tư 2015] Sega Enterprises Ltd [hợp tác, có hiệu lực đến 1 tháng mười một 2000] Service Games [hợp tác, có hiệu lực đến 1954] Standard Games [hợp tác, có hiệu lực đến tháng năm 1952]
Trạng thái Hoạt động kể từ 1940 [>80 năm]
Quốc gia của công ty Nhật Bản [trụ sở chính]
Trang web Chính thức

Company rating 72%

Average games rating over time
Tất cả thời gian 72%
3 most recent game 74%
10 most recent game 69%

Các trò chơi theo Nền tảng

Number of games and platform breakdown
241 22%
85 8%
84 8%
76 7%
60 6%
58 5%
42 4%
40 4%
40 4%
38 4%
36 3%
34 3%
29 3%
23 2%
22 2%
20 2%
19 2%
14 1%
13 1%
11 1%
10 <1%
10 <1%
10 <1%
8 <1%
8 <1%
6 <1%
4 <1%
3 <1%
3 <1%
3 <1%
3 <1%
3 <1%
2 <1%
2 <1%
2 <1%
2 <1%
2 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
Đăng nhập