Trò chơi liên quan đến công ty97

Thông tin tổng công ty

Tên hiện tại Sega of America [phổ biến] Sega of America, Inc. [hợp tác]
Trạng thái Hoạt động
Quốc gia của công ty Hoa Kỳ [trụ sở chính]
Trang web Chính thức

Company rating 74%

Average games rating over time
Tất cả thời gian 74%
3 most recent game 72%
10 most recent game 73%

Các trò chơi theo Nền tảng

Number of games and platform breakdown
24 14%
14 8%
13 8%
12 7%
11 7%
10 6%
9 5%
8 5%
8 5%
7 4%
6 4%
6 4%
6 4%
5 3%
5 3%
5 3%
5 3%
3 2%
3 2%
2 1%
2 1%
2 1%
1 <1%
1 <1%
Đăng nhập