Thông tin tổng công ty

Tên hiện tại Shiver Entertainment [phổ biến] Shiver Entertainment, Inc. [hợp tác]
Trạng thái Hoạt động kể từ 2012 [>8 năm]
Quốc gia của công ty Hoa Kỳ [trụ sở chính]
Trang web Chính thức

Company rating 64%

Average games rating over time
Tất cả thời gian 64%

Các trò chơi theo Nền tảng

Number of games and platform breakdown
6 60%
2 20%
2 20%
Đăng nhập