Trò chơi liên quan đến công ty156

Thông tin tổng công ty

Tên hiện tại Sierra Entertainment [phổ biến] Sierra Entertainment, Inc. [hợp tác]
Tên trước đây Sierra On-Line [phổ biến, có hiệu lực đến 19 tháng hai 2002] Online Systems [phổ biến, có hiệu lực đến 1982]
Được thành lập 1979
Trạng thái Không tồn tại kể từ 2008 [29 năm]
Quốc gia của công ty Hoa Kỳ [trụ sở chính]

Company rating 77%

Average games rating over time
Tất cả thời gian 77%
3 most recent game 68%
10 most recent game 74%

Các trò chơi theo Nền tảng

Number of games and platform breakdown
136 53%
26 10%
18 7%
13 5%
11 4%
10 4%
8 3%
5 2%
4 2%
4 2%
3 1%
3 1%
3 1%
3 1%
3 1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
Đăng nhập