+ 1 nền tảng thêm ▾
HQ

Sony Computer Entertainment America, LLC

Trò chơi liên quan đến công ty188

Thông tin tổng công ty

Tên hiện tại Sony Computer Entertainment America [phổ biến] Sony Computer Entertainment America, LLC [hợp tác]
Tên trước đây Sony Computer Entertainment of America [phổ biến, có hiệu lực đến 1997]
Được thành lập Tháng năm 1994
Trạng thái Không tồn tại kể từ 31 tháng ba 2016 [>21 năm]
Quốc gia của công ty Hoa Kỳ [trụ sở chính] Ca-na-đa Mê-hi-cô

Company rating 76%

Average games rating over time
Tất cả thời gian 76%
3 most recent game 79%
10 most recent game 75%

Các trò chơi theo Nền tảng

Number of games and platform breakdown
94 33%
60 21%
48 17%
34 12%
25 9%
23 8%
1 <1%
Đăng nhập