Trò chơi liên quan đến công ty68

Thông tin tổng công ty

Tên hiện tại Square Enix [phổ biến] Square Enix, Inc. [hợp tác]
Tên trước đây Square Enix U.S.A., Inc. [phổ biến, có hiệu lực đến tháng bảy 2004] Square Soft, Inc. [phổ biến, có hiệu lực đến 31 tháng ba 2003]
Trạng thái Hoạt động
Quốc gia của công ty Hoa Kỳ [trụ sở chính]
Trang web Chính thức
Chính thức

Company rating 72%

Average games rating over time
Tất cả thời gian 72%
3 most recent game 70%
10 most recent game 72%

Các trò chơi theo Nền tảng

Number of games and platform breakdown
20 16%
18 14%
11 9%
11 9%
9 7%
9 7%
9 7%
8 6%
7 6%
4 3%
4 3%
3 2%
2 2%
2 2%
2 2%
2 2%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
Đăng nhập