Trò chơi liên quan đến công ty90

Thông tin tổng công ty

Tên hiện tại Strategy First [phổ biến] Strategy First, Inc. [hợp tác]
Trạng thái Hoạt động kể từ 1988 [>32 năm]
Quốc gia của công ty Ca-na-đa [trụ sở chính]
Trang web Chính thức

Company rating 68%

Average games rating over time
Tất cả thời gian 68%
3 most recent game 40%
10 most recent game 64%

Các trò chơi theo Nền tảng

Number of games and platform breakdown
89 90%
5 5%
1 1%
1 1%
1 1%
1 1%
1 1%
Đăng nhập