Trò chơi liên quan đến công ty19

Thông tin tổng công ty

Tên hiện tại Tantalus Media [phổ biến] Tantalus Media Pty Ltd [hợp tác]
Tên trước đây Tantalus Interactive [phổ biến, có hiệu lực đến 2007] Tantalus Interactive Pty Ltd [hợp tác, có hiệu lực đến 2007]
Trạng thái Hoạt động kể từ 1994 [>27 năm]
Quốc gia của công ty Úc [trụ sở chính]
Trang web Chính thức

Company rating 76%

Average games rating over time
Tất cả thời gian 76%
3 most recent game 76%

Các trò chơi theo Nền tảng

Number of games and platform breakdown
9 31%
5 17%
5 17%
2 7%
2 7%
2 7%
1 3%
1 3%
1 3%
1 3%
Đăng nhập