Thông tin tổng công ty

Tên hiện tại ZA/UM [phổ biến]
Trạng thái Hoạt động
Quốc gia của công ty E-xtô-ni-a [trụ sở chính]
Trang web Chính thức

Company rating 85%

Average games rating over time
Tất cả thời gian 85%

Các trò chơi theo Nền tảng

Number of games and platform breakdown
1 14%
1 14%
1 14%
1 14%
1 14%
1 14%
1 14%
Đăng nhập