Trò chơi mới phát hành hoặc sẽ đến sớm

311 trò chơi với bộ lọc

đã lọc
tất cả trò chơi
Ngày ▾ A-Z ▴
25 tháng ba 2021 Sid Meier's Civilization 6: Portugal Pack Một gói nội dung (DLC) cho Sid Meier's Civilization 6
28 tháng một 2021 Sid Meier's Civilization 6: Vietnam and Kublai Khan Pack Một gói nội dung (DLC) cho Sid Meier's Civilization 6
3 tháng mười hai 2020 Silmaris: Dice Kingdom
19 tháng mười một 2020 Sid Meier's Civilization 6: Babylon Pack Một gói nội dung (DLC) cho Sid Meier's Civilization 6
10 tháng mười một 2020 Age of Wonders: Planetfall - Star Kings Một mở rộng cho Age of Wonders: Planetfall
24 tháng chín 2020 Sid Meier's Civilization 6: Byzantium & Gaul Pack Một gói nội dung (DLC) cho Sid Meier's Civilization 6
13 tháng tám 2020 Sid Meier's Civilization 6
13 tháng tám 2020 Sid Meier's Civilization 6: Gathering Storm Một mở rộng cho Sid Meier's Civilization 6
13 tháng tám 2020 Sid Meier's Civilization 6: Rise and Fall Một mở rộng cho Sid Meier's Civilization 6
23 tháng bảy 2020 Sid Meier's Civilization 6: Ethiopia Pack Một gói nội dung (DLC) cho Sid Meier's Civilization 6
29 tháng sáu 2020 Stellaris: Galaxy Command
29 tháng năm 2020 Sid Meier's Civilization 6: Maya & Gran Colombia Pack Một gói nội dung (DLC) cho Sid Meier's Civilization 6
26 tháng năm 2020 Age of Wonders: Planetfall
26 tháng năm 2020 Age of Wonders: Planetfall - Invasions Một mở rộng cho Age of Wonders: Planetfall
26 tháng năm 2020 Age of Wonders: Planetfall - Revelations Một mở rộng cho Age of Wonders: Planetfall
21 tháng năm 2020 Sid Meier's Civilization 6: Maya & Gran Colombia Pack Một gói nội dung (DLC) cho Sid Meier's Civilization 6
12 tháng năm 2020 Galactic Civilizations 3: Worlds in Crisis Một mở rộng cho Galactic Civilizations 3
28 tháng tư 2020 Pax Nova
25 tháng hai 2020 Master of Magic: Caster of Magic Một gói nội dung (DLC) cho Master of Magic [II/1994]
25 tháng hai 2020 Warhammer 40,000: Gladius - T'au Một mở rộng cho Warhammer 40,000: Gladius - Relics of War
4 tháng hai 2020 Stellaris: Galaxy Command
30 tháng một 2020 Astra Exodus
29 tháng một 2020 Silmaris: Dice Kingdom
21 tháng mười hai 2019 Silmaris: Dice Kingdom
22 tháng mười một 2019 Sid Meier's Civilization 6
22 tháng mười một 2019 Sid Meier's Civilization 6: Gathering Storm Một mở rộng cho Sid Meier's Civilization 6
22 tháng mười một 2019 Sid Meier's Civilization 6: Rise and Fall Một mở rộng cho Sid Meier's Civilization 6
21 tháng mười một 2019 Sid Meier's Civilization 6: Gathering Storm Một mở rộng cho Sid Meier's Civilization 6
21 tháng mười một 2019 Sid Meier's Civilization 6: Rise and Fall Một mở rộng cho Sid Meier's Civilization 6
19 tháng mười một 2019 Age of Wonders: Planetfall - Revelations Một mở rộng cho Age of Wonders: Planetfall
12 tháng chín 2019 Endless Space 2: Awakening Một mở rộng cho Endless Space 2
27 tháng tám 2019 Galactic Civilizations 3 - Villains of Star Control: Origins Một gói nội dung (DLC) cho Galactic Civilizations 3
8 tháng tám 2019 Age of Wonders: Planetfall
6 tháng tám 2019 Age of Wonders: Planetfall
25 tháng bảy 2019 Interstellar Space: Genesis
23 tháng bảy 2019 Sid Meier's Civilization 6: Rise and Fall Một mở rộng cho Sid Meier's Civilization 6
18 tháng bảy 2019 Warhammer 40,000: Gladius - Chaos Space Marines Một mở rộng cho Warhammer 40,000: Gladius - Relics of War
26 tháng tư 2019 SpellForce: Heroes & Magic
27 tháng hai 2019 Predestination
21 tháng hai 2019 Galactic Civilizations 3: Retribution Một mở rộng cho Galactic Civilizations 3
14 tháng hai 2019 Sid Meier's Civilization 6: Gathering Storm Một mở rộng cho Sid Meier's Civilization 6
24 tháng một 2019 Endless Legend: Symbiosis Một mở rộng cho Endless Legend
24 tháng một 2019 Endless Space 2: Penumbra Một mở rộng cho Endless Space 2
23 tháng một 2019 Jon Shafer's At the Gates
15 tháng một 2019 Warhammer 40,000: Gladius - Tyranids Một mở rộng cho Warhammer 40,000: Gladius - Relics of War
16 tháng mười một 2018 Sid Meier's Civilization 6
13 tháng mười một 2018 Oriental Empires: Genghis Một mở rộng cho Oriental Empires
12 tháng mười một 2018 Galactic Civilizations 3 - Heroes of Star Control: Origins Một gói nội dung (DLC) cho Galactic Civilizations 3
30 tháng tám 2018 Aggressors: Ancient Rome
18 tháng tám 2018 Exodus: Proxima Centauri
2 tháng tám 2018 Endless Legend: Inferno Một mở rộng cho Endless Legend
2 tháng tám 2018 Endless Space 2: Supremacy Một mở rộng cho Endless Space 2
12 tháng bảy 2018 Warhammer 40,000: Gladius - Relics of War
11 tháng tư 2018 Galactic Civilizations 3: Intrigue Một mở rộng cho Galactic Civilizations 3
26 tháng ba 2018 Through the Ages
22 tháng ba 2018 Sid Meier's Civilization 6: Rise and Fall Một mở rộng cho Sid Meier's Civilization 6
12 tháng ba 2018 Endless Space 2: Lost Symphony Một mở rộng cho Endless Space 2
12 tháng ba 2018 Endless Space 2: Untold Tales Một mở rộng cho Endless Space 2
27 tháng hai 2018 Space Tyrant
8 tháng hai 2018 Sid Meier's Civilization 6: Rise and Fall Một mở rộng cho Sid Meier's Civilization 6
25 tháng một 2018 Endless Space 2: Vaulters Một mở rộng cho Endless Space 2
21 tháng mười hai 2017 Sid Meier's Civilization 6
19 tháng mười hai 2017 Goblin Storm
27 tháng mười một 2017 Dominions 5: Warriors of the Faith
4 tháng mười một 2017 Planar Conquest
19 tháng mười 2017 Stars in Shadow: Legacies Một mở rộng cho Stars in Shadow
19 tháng chín 2017 American Patriots: Boston Tea Party
14 tháng chín 2017 Through the Ages
19 tháng năm 2017 Endless Space 2
4 tháng năm 2017 Dawn of Andromeda
4 tháng năm 2017 Galactic Civilizations 3: Crusade Một mở rộng cho Galactic Civilizations 3
28 tháng tư 2017 Planar Conquest
24 tháng ba 2017 Planar Conquest
28 tháng một 2017 Eador: Imperium Một bản mở rộng độc lập cho Eador: Masters of the Broken World
19 tháng một 2017 Stars in Shadow
1 tháng mười hai 2016 Master of Orion: Revenge of Antares Một mở rộng cho Master of Orion [II/2016]
11 tháng mười một 2016 Planar Conquest
24 tháng mười 2016 Sid Meier's Civilization 6
21 tháng mười 2016 Sid Meier's Civilization 6
14 tháng mười 2016 Endless Legend: Tempest Một mở rộng cho Endless Legend
10 tháng mười 2016 Pre-Civilization: Egypt
22 tháng chín 2016 Sorcerer King: Rivals Một bản mở rộng độc lập cho Sorcerer King
20 tháng chín 2016 Planar Conquest
16 tháng chín 2016 Planar Conquest
25 tháng tám 2016 Master of Orion [II/2016]
2 tháng tám 2016 Concealed Intent
27 tháng bảy 2016 Galactic Civilizations 3: Lost Treasures Một gói nội dung (DLC) cho Galactic Civilizations 3
15 tháng sáu 2016 Galactic Civilizations 3: Rise of the Terrans Một mở rộng cho Galactic Civilizations 3
30 tháng năm 2016 Planar Conquest
20 tháng tư 2016 Planar Conquest
7 tháng tư 2016 Endless Legend: Shifters Một mở rộng cho Endless Legend
22 tháng ba 2016 Polaris Sector
8 tháng ba 2016 StarDrive 2: Sector Zero Một mở rộng cho StarDrive 2
18 tháng hai 2016 Galactic Civilizations 3: Mercenaries Một mở rộng cho Galactic Civilizations 3
2 tháng hai 2016 Planar Conquest
3 tháng mười hai 2015 Sid Meier's Civilization: Revolution 2
9 tháng mười 2015 Sid Meier's Civilization: Beyond Earth - Rising Tide Một mở rộng cho Sid Meier's Civilization: Beyond Earth
15 tháng chín 2015 Arcane Sorcery
2 tháng chín 2015 Endless Legend: Shadows Một gói nội dung (DLC) cho Endless Legend
28 tháng bảy 2015 Viceroy, The

Filter games

Genres and tags Danh sách đầy đủ Search field

{{ tag_class.name }}

{{ tag_by_id(tag_id)['name'] }}
{{ tag_by_id(tag_id)['name'] }}
Tags that you drag into this field will be present in all search results altogether
{{ tag_by_id(tag_id)['name'] }}
Tags that you drag here will be excluded from search results
Show all statuses ▾
Show all platforms ▾

Đăng nhập