Thông tin bản phát hành

Tiêu đề thêm Conception II 七星の導きとマズルの悪夢
Nhà phát triển Spike Chunsoft
Nhà phát hành Atlus U.S.A. Spike Chunsoft
Phát hành 16 tháng tám 2016 15 tháng năm 2014 14 tháng năm 2014
tất cả phiên bản ▾
15 tháng tư 2014 22 tháng tám 2013
Trang web Trang sản phẩm Steam

Điểm trò chơi

Điểm số của bạn
 
Đánh giá trò chơi này
Người dùng
Trò chơi này có ít hơn 10 điểm người dùng, dữ liệu được ẩn cho bây giờ
Đăng nhập