← Điểm trò chơi — Các loại điểm số trung bình

Trung bình cộng73%
Trung bình80%
Chế độ 80%

Biểu đồ phân phối cho 21 điểm

Người dùng đã xếp hạng trò chơi này (21 người)

80% hans37 6 tháng chín 2022 325 điểm
89% antaganist 21 tháng tám 2022 301 điểm
95% Cold Ethil 4 tháng hai 2022 5 điểm
80% anglichanetz 19 tháng một 2022 39 điểm
85% glorx 12 tháng một 2022 44 điểm
82% cot45 10 tháng một 2022 15 điểm
88% Floud 7 tháng một 2022 350 điểm
90% Azzy 10 tháng mười hai 2021 10 điểm
22% enot-poloskun 9 tháng mười hai 2021 28 điểm
86% zmiy 9 tháng mười hai 2021 18 điểm
50% ArthGo 8 tháng mười hai 2021 111 điểm
90% Gonanda 7 tháng mười hai 2021 16 điểm
80% Sgt_Zoom 31 tháng mười 2021 343 điểm
80% Mihsan 30 tháng mười 2021 138 điểm
80% Aliceandbob Ý kiến 30 tháng mười 2021 38 điểm
80% LLLdup 14 tháng mười 2021 78 điểm
70% Konoko 12 tháng mười 2021 93 điểm
10% InnocentMan 27 tháng chín 2021 74 điểm
41% bk2zero1 26 tháng chín 2021 61 điểm
75% Valeran 26 tháng chín 2021 702 điểm
99% Name Ý kiến 25 tháng chín 2021 1 điểm

Đăng nhập