Thông tin bản phát hành

Tiêu đề thêm GreedFall: Gold Edition
Nhà phát triển Spiders
Nhà phát hành Focus Home Interactive
Nhà phân phối Buka Entertainment SoftClub
Phát hành 2 tháng bảy 2021 30 tháng sáu 2021 10 tháng chín 2019
tất cả phiên bản ▾
10 tháng chín 2019 10 tháng chín 2019 10 tháng chín 2019 9 tháng chín 2019
Trang web Trang sản phẩm
Chính thức
Trang sản phẩm
tất cả trang web (7) ▾

Đăng nhập