Thông tin bản phát hành

Tiêu đề thêm Metal Gear Solid 5: The Phantom Pain [Tiêu đề không chính thức] メタルギアソリッドV ザ・ファントム・ペイン
Nhà phát triển Kojima Productions
Nhà phát hành Konami
Nhà phân phối SoftClub
Đồ họa bổ sung Lakshya Digital
Phát hành 2 tháng chín 2015 1 tháng chín 2015 1 tháng chín 2015
tất cả phiên bản ▾
1 tháng chín 2015
Trang web Trang sản phẩm
Trang sản phẩm Steam

75% 19
Đăng nhập