Chưa có bìa

Expansions and additional content for the game

2021 Stellaris: Nemesis Mở rộng
2020 Stellaris: Necroids Species Pack Gói nội dung
2020 Stellaris: Federations Mở rộng
2019 Stellaris: Lithoids Species Pack Gói nội dung
2019 Stellaris: Ancient Relics Mở rộng
2018 Stellaris: MegaCorp Mở rộng
2018 Stellaris: Distant Stars Gói nội dung
2018 Stellaris: Apocalypse Mở rộng
2017 Stellaris: Humanoids Species Pack Gói nội dung
2017 Stellaris: Synthetic Dawn Gói nội dung
2017 Stellaris: Utopia Mở rộng
2016 Stellaris: Leviathans Story Pack Gói nội dung
2016 Stellaris: Plantoids Species Pack Gói nội dung

Đăng nhập